Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ quý vị xin liên hệ cua địa chỉ email: karaoke.info.vn@gmail.com

Và Fanpge: https://www.facebook.com/toplistkaraoke

Chân thành cảm ơn!